قابل توجه کليه دانشجويان دريافت تأييديه تحصيلي  الزامي مي باشد، درصورت عدم دريافت تأييديه عواقب آن به عهده دانشجو مي باشد.

          تحويل نسخه اصل فيش واريزي به امور مالي الزامي است.

           ثبت نام توسط واحد آموزش منوط تأييد امور مالي مي باشد.

          دانشجويان شبانه بایستی مبلغ 4.000.000 ريال بصورت آنلاین یا فیش واریزی پرداخت نمایند.